+385 21 711 125   gradvis@gradvis.hr

GRADSKO VIJEĆE

Godišnje financijsko izvješće vijećnika Siniše Brajčića izabranog s Kandidacijske liste grupe birača - Nositelj liste Siniša Brajčić

 

 • Dnevni red     

RADNA  TIJELA  GRADSKOG  VIJEĆA

Mandatno povjerenstvo:

 1. Damir Radica, predsjednik
 2. Vedrana Rokov Fras, član
 3. Marija Ilić, član

Povjerenstvo za izbor i imenovanja:

 1. Silvija Bajsić-Batinić, predsjednik
 2. Marija Mladineo, član
 3. Ruža Vujić, član
 4. Ante Vojković, član
 5. Siniša Brajčić, član    

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 1. Damir Radica, predsjednik
 2. Zlatna Pašalić, član
 3. Dalibor Damjanović, član
 4. Nediljko Šimunović, član
 5. Marina Gazija, član

 


Povjerenstvo za urbanizam, prostorno uređenje i infrastrukturu

 1. Veljanko Dorotić, predsjednik
 2. Dalibor Damjanović, član
 3. Mate Acalinović, član
 4. Tonko Mladineo, član
 5. Ana Sviličić, član

Povjerenstvo za gospodarski razvoj i poduzetništvo

 1. Siniša Vodopija, predsjednik
 2. Ivica Grgić, član
 3. Oliver Roki, član
 4. Mia Tomić, član
 5. Srđan Karuza, član

Povjerenstvo za poljoprivredu, stočarstvo i ribarstvo

 1. Jurica Fadić, predsjednica
 2. Velimir Mratinić, član
 3. Hrvoje Mratinić, član
 4. Stipe Karuza, član
 5. Toni Linčir, član

Povjerenstvo za proračun, financije i unutarnju reviziju

 1. Veljko Dorotić, predsjednik
 2. Monika Radišić-Roki, član
 3. Vera Kursar, član

Povjerenstvo za obrazovanje i šport

 1. Damir Mumanović, predsjednik
 2. Đeki Vojković, član
 3. Kristina Stanković, član
 4. Alma Vodopija, član
 5. Ivana Pauletić Roki, član

Povjerenstvo za kulturu

 1. Goran Mladineo, predsjednik
 2. Ivana Koceić, član
 3. Anela Borčić, član
 4. Sanja Sviličić, član
 5. Vinko Udiljak, član
 6. Mateo Narančić, član
 7. Antonia Baržić, član

Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova, i za spomenike

 1. Boris Čargo, predsjednik
 2. Šimun Marasović, član
 3. Nikola Radišić, član
 4. Miroljub Bunčić, član
 5. Goran Mladineo, član

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Visa

 1. Dobrila Cvitanović, predsjednica
 2. Dobrila Pekica, član
 3. Goran Mladineo, član
 4. Stjepan Poduje, član
 5. Alen Galić, član

Povjerenstvo za turizam i turističke djelatnosti

 1. Katarina Pincetić, predsjednica
 2. Marica Kovač, član
 3. Mirjana Mumanović, član
 4. Tonči Ilić, član
 5. Vladimir Kuljiš, član

Povjerenstvo za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Ana Roki, predsjednik
 2. Niko Tomić, član
 3. Dubravka Zubčić, član
 4. Ana Poduje, član
 5. Nebojša Đorđević, član

Povjerenstvo za mlade

 1. Andrej Borčić, predsjednik
 2. Toni Pečarević, član
 3. Nenad Kovač, član
 4. Marina Karuza, član
 5. Marko Poduje, član

Povjerenstvo za naselja na području Grada Visa

 1. Anita Sviličić, predsjednik
 2. Dalibor Režić, član
 3. Ozren Vojković, član
 4. Miro Vojković, član
 5. Branko Vodanović, član
 6. Marko Bralić, član
 7. Paško Ivanišević, član

 

 

Gradsko vijeće Grada Visa predstavničko je tijelo građana Grada Visa i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Visa te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Visa. Gradsko vijeće ima 11 članova.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda vijećnika većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada Visa,

 • Poslovnik o radu,

 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Visa, 

 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,

 • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

 • odluku o privremenom financiranju,

 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Visa,

 • odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada Visa čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina ili nekretnina, odnosno raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. Ukoliko je 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, manje od 70.000,00kn, odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada Visa čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00kn,

 • donosi odluke o pristupanju izradi prostornih planova iz nadležnosti Grada Visa, te  odluke o izradi njihovih izmjena i dopuna

 • donosi prostorne planove iz nadležnosti Grada Visa, kao i njihove izmjene i dopune,

 • odluku o promjeni granica Grada Visa,

 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,

 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za   obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Vis,

 • donosi odluku o zaduživanju Grada Visa u skladu s posebnim zakonom,

 • odlučuje o davanju suglasnosti na zaduženja i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad Vis  osnivač, iznad iznosa od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti,

 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom nije drugačije određeno,

 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

 • donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

 • odluku o komunalnim djelatnostima koje će se davati putem ugovora ili koncesije, te  o izboru osobe kojoj će ista biti povjerena,

 • odluku o raspisivanju lokalnog referenduma u slučajevima određenim zakonom,

 • raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,

 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i  druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,

 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova u slučajevima određenim zakonom,

 • odlučuje o davanju koncesija sukladno posebnom zakonu,

 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja,

 • odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Visa,

 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost Gradskog  vijeća.

 

Gradsko vijeće Grada Visa predstavničko je tijelo građana Grada Visa i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Visa te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Visa. Gradsko vijeće ima 11 članova.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda vijećnika većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.


Popis Gradskih vijećnika

Članovi Gradskog vijeća Grada Visa su:

 • Marinko Zubčić, HNS, predsjednik Gradskog Vijeća
 • Silvija Bajsić - Batinić, dipl. uč., HDZ, prva potpredsjednica Gradskog Vijeća
 • Marija Ilić, HDZ, vijećnica
 • Ruža Vujić, HDZ, vijećnica
 • Damir Radica, HDZ, vijećnik
 • Ante Vojković, HDZ, vijećnik
 • Stipe Vojković, prof., KLGB-SV, vijećnik
 • Luisa Radišić, mag. educ. math. et. inf., KLBG-SV, vijećnica
 • Marija Mladineo, dipl. ing., KLBG-SV, vijećnica
 • Vedrana Rokov Fras, SDP, vijećnica
 • Siniša Brajčić, prof., KLGB-SB, vijećnik

 

Potkategorije

Javna uprava

govhr logo

katastar 2

pravosude 2

zupanija

Korisni linkovi

250px Jadrolinija logo.svg

tz vis logo

logo lag1

finoteka logo 1

dhmz hr

hamag

Dokumenti

Prostorni plan

prostorniplan

Prometna regulacija

promet2

Kontakt

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
21480 Vis
OIB: 76486299480

Telefon: 021 711 125
Fax: 021 711 063
E-mail: gradvis@gradvis.hr

TELEFONI DEŽURNIH SLUŽBI