+385 21 711 125   gradvis@gradvis.hr

GRADSKO VIJEĆE

 

 • Dnevni red     

RADNA  TIJELA  GRADSKOG  VIJEĆA

Mandatno povjerenstvo:

 1. Damir Radica, predsjednik
 2. Marija Mladineo, član
 3. Stjepan Poduje, član

Povjerenstvo za izbor i imenovanja:

 1. Luisa Radišić, predsjednik
 2. Jasna Šiljić, član
 3. Dalibor Damjanović, član
 4. Stjepan Poduje, član
 5. Miće Radišić, član    

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 1. Jasna Šiljić, predsjednik
 2. Dalibor Damjanović, član
 3. Nediljko Šimunović, član
 4. Miće Radišić, član
 5. Dejan Karuza, član

Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i infrastrukturu

 1. Veljanko Dorotić, predsjednik
 2. Dalibor Damjanović, član
 3. Mate Acalinović, član
 4. Ivo Vojković, član
 5. Miće Radišić, član

Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo

 1. Marinko Zubčić, predsjednik
 2. Damir Radica, član
 3. Ana Kobeščak, član
 4. Srđan Karuza, član
 5. Emilija Vasilevska Jončić, član

Odbor za poljoprivredu, stočarstvo i ribarstvo

 1. Monika Radišić – Roki, predsjednica
 2. Velimir Mratinić, član
 3. Ante Vojković, član
 4. Stipe Karuza, član
 5. Toni Linčir, član

Odbor za proračun, financije i unutarnju reviziju

 1. Veljko Dorotić, predsjednik
 2. Luisa Radišić, član
 3. Miće Radišić, član

Odbor za obrazovanje i šport

 1. Mirko Roki, predsjednik
 2. Silivija Bajsić – Batinić, član
 3. Josipa Poduje, član
 4. Krešimir Đakulović, član
 5. Nebojša Đorđević, član

Odbor za kulturu

 1. Ivana Koceić, predsjednik
 2. Anela Borčić, član
 3. Laura Bajsić – Stažić, član
 4. Ivana Vraničić , član
 5. Maja Karuza, član

Odbor za određivanje imena ulica i trgova, i za spomenike

 1. Boris Čargo, predsjednik
 2. Stjepan Poduje, član
 3. Nikola Radišić, član
 4. Miroljub Bunčić, član
 5. Ivanko Stanivuković, član

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Visa

 1. Dobrila Cvitanović, predsjednica
 2. Zlatna Pašalić, član
 3. Robert Anastasov, član
 4. Vinkica Pečarević, član
 5. Alen Galić, član

Odbor za turizam i turističke djelatnosti

 1. Marija Ilić, predsjednica
 2. Antonia Uskok, član
 3. Katarina Pincetić, član
 4. Tonči Ilić, član
 5. Ivo Pečarević, član

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Niko Tomić, predsjednik
 2. Ruža Vujić, član
 3. Vedrana Galić, član
 4. Ana Poduje, član
 5. Ema Tomić, član

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

 1. Oliver Roki, predsjednik
 2. Mireja Zorotović, član
 3. Ivana Vraničić, član
 4. Silva Borić, član
 5. Zlatko Schmit, član

 

Gradsko vijeće Grada Visa predstavničko je tijelo građana Grada Visa i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Visa te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Visa. Gradsko vijeće ima 11 članova.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda vijećnika većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.


Popis Gradskih vijećnika

Članovi Gradskog vijeća Grada Visa su:

 • Marinko Zubčić, HNS, predsjednik Gradskog Vijeća
 • Silvija Bajsić - Batinić, dipl. uč., HDZ, prva potpredsjednica Gradskog Vijeća
 • Ines Roki, mag.prim.educ., HDZ, vijećnica
 • Ruža Vujić, HDZ, vijećnica
 • Damir Radica, HDZ, vijećnik
 • Ante Vojković, HDZ, vijećnik
 • Stipe Vojković, prof., KLGB-SV, vijećnik
 • Luisa Radišić, mag. educ. math. et. inf., KLBG-SV, vijećnica
 • Marija Mladineo, dipl. ing., KLBG-SV, vijećnica
 • Lukra Sviličić, SDP, vijećnica
 • Siniša Brajčić, prof., KLGB-SB, vijećnik

 

Gradsko vijeće Grada Visa predstavničko je tijelo građana Grada Visa i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Visa te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Visa. Gradsko vijeće ima 11 članova.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda vijećnika većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada Visa,

 • Poslovnik o radu,

 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Visa, 

 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,

 • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

 • odluku o privremenom financiranju,

 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Visa,

 • odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada Visa čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina ili nekretnina, odnosno raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. Ukoliko je 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, manje od 70.000,00kn, odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada Visa čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00kn,

 • donosi odluke o pristupanju izradi prostornih planova iz nadležnosti Grada Visa, te  odluke o izradi njihovih izmjena i dopuna

 • donosi prostorne planove iz nadležnosti Grada Visa, kao i njihove izmjene i dopune,

 • odluku o promjeni granica Grada Visa,

 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,

 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za   obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Vis,

 • donosi odluku o zaduživanju Grada Visa u skladu s posebnim zakonom,

 • odlučuje o davanju suglasnosti na zaduženja i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad Vis  osnivač, iznad iznosa od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti,

 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom nije drugačije određeno,

 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

 • donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

 • odluku o komunalnim djelatnostima koje će se davati putem ugovora ili koncesije, te  o izboru osobe kojoj će ista biti povjerena,

 • odluku o raspisivanju lokalnog referenduma u slučajevima određenim zakonom,

 • raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,

 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i  druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,

 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova u slučajevima određenim zakonom,

 • odlučuje o davanju koncesija sukladno posebnom zakonu,

 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja,

 • odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Visa,

 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost Gradskog  vijeća.

 

Potkategorije

Javna uprava

govhr logo

katastar 2

pravosude 2

zupanija

Korisni linkovi

250px Jadrolinija logo.svg

tz vis logo

logo lag1

finoteka logo 1

dhmz hr

hamag

Dokumenti

Prostorni plan

prostorniplan

Prometna regulacija

promet2

Kontakt

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
21480 Vis
OIB: 76486299480

Telefon: 021 711 125
Fax: 021 711 063
E-mail: gradvis@gradvis.hr

TELEFONI DEŽURNIH SLUŽBI